Friday, 25 May 2012

Watak Tembang Macapat

Watake Tembang Macapat:

1. Mijil                    : tresna marang pepadha, prihatin
2. Kinanthi              : seneng, tresna
3. Sinom                 : ethes
4. Asmaradana        : susah, seneng
5. Dhandhanggula    : luwes
6. Gambuh              : sumanak, sumadulur
7. Maskumambang   : nelangsa
8. Durma                : nesu, mangkel
9. Pangkur              : kereng, nepsu 
10. Megatruh          : susah, prihatin, getun
11. Pocung             : gregetan, kendho
sumber

No comments:

Post a Comment